ANBI


De Stichting Lonneker Molen is bij de Kamer van De Stichting Onderhoudsfonds Lonneker Molen is bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 410 295 22. De Stichting Lonneker Molen onder nummer 63879026,

De doelstelling volgens de regelgeving van de instellingen:

Het mede in stand houden van de Lonneker molen (rijksmonument 15304)

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

 1. De Stichting Lonneker Molen heeft  het beheer , de exploitatie en het onderhouden van de Lonneker Molen tot haar taak.

 2. Verzorgen van rondleidingen in de molen en van educatie activiteiten in het kader van Akker tot Bakker

Het beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen enkele beloning.

Staat van baten en lasten met toelichting over 2016:

De baten:

 1. winkelverkopen tbv de exploitatie van de molen: 42.460,43 euro

 2. donaties enz.                                                        7.101,63 euro

lasten

 1. winkelinkopen                                                           28.279,42 euro

 2. overige kosten(w.o. onderh. verzek. en aanschaf.)21.893,22 euro

 3. bestuurskosten                                                           2.463,08 euro

balans Lonneker Molen (per 31-12-2016)

Activa

materiele en immateriele vaste activa:

 1. duurzame middelen                                17.668,49 euro

  voorraden                                                  3.316,60 euro

  debiteuren                                                 5.424,61 euro

 2. liquide middelen                                      82.831,90 euro

  • totaal activa                        109.241,60 euro

Passiva: eigen vermogen                               109.241,60 euro