ANBI


De Stichting Lonneker Molen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 410 295 22; fiscaal nummer 8029.13.830

 

 

De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

Het mede in stand houden van de Lonneker molen (rijksmonument 15304)

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

 1. de molen beheren en exploiteren tot 9-4-2016; vanaf deze datum heeft de Stichting Erfgoed Lonneker het beheer en de exploitatie op zich genomen.

 2. Verzorgen van rondleidingen in de molen en educatie activiteiten in het kader van Akker tot Bakker

Het beloningsbeleid:

bestuurders ontvangen geen enkele beloning.

Staat van baten en lasten met toelichting over 2015:

De baten:

 1. winkelverkopen tbv de exploitatie van de molen: 29.425,35 euro

lasten

 1. winkelinkopen 25.962,42 euro

 2. overige kosten(w.o. onderhoud en aanschaffingen 8.649,48 euro

 3. bestuurskosten 5.969,40 euro

balans lonnekermolen (per 31-12-2015)

Activa

materiele en immateriele vaste activa:

 1. gebouwen (schuur+tent)                     1.400,00 euro

 2. inventaris                                            11.222,00 euro

 3. voorraden                                             8.841,79 euro

 4. vervoermiddelen                                   2.900,00  euro

 5. beneluxmerken                                     1.547,00 euro

 6. liquide middelen                                 43.362,29  euro

  • totaal activa                        69.273,08 euro

Passiva: eigen vermogen                                69.273,08 euro