De Stichting Lonneker Molen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 638 790 26.  De Stichting Onderhoudsfonds Lonneker Molen is bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 410 295 22.

De doelstelling volgens de regelgeving van de instellingen:

Het mede in stand houden van de Lonneker molen (rijksmonument 15304)

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

 1. De Stichting Lonneker Molen heeft  ten doel het behoud van de Lonneker Molen door en voor Lonneker, in het bijzonder het (doen) beheren, exploiteren en onderhouden van de Lonneker Molen.

 2. Verzorgen van rondleidingen in de molen, molenerf en van educatie activiteiten in het kader van Akker tot Bakker.

 3. De Stichting Onderhoudsfonds heeft als doelstelling: “het leveren van financiële bijdragen in de kosten van het (groot) onderhoud, herstel en/of herbouw van het Rijksmonument “de Lonnekermolen”.

De huidige Stichting Lonneker Molen(SLM) (voorheen Stichting Erfgoed Lonneker: tot juli 2018) heeft de culturele ANBI-status; de Stichting Onderhoudsfonds Lonnekermolen (SOL) (voorheen de Stichting Lonneker Molen: tot juli 2018) heeft de gewone ANBI-status.

Het beloningsbeleid:

Bestuurders van beide stichtingen ontvangen geen enkele beloning.

Staat van baten en lasten met toelichting over 2018: 

baten (in euro’s):

 1. winkelverkopen tbv de exploitatie van de molen: 71.246

 2. donaties enz.                                                        4.661

lasten

 1. winkelinkopen                                                        41.431

 2. overige kosten                                                       20.557

 3. bestuurskosten                                                             94

balans Lonneker Molen

Activa

materiele en immateriele vaste activa:

  1. duurzame middelen                                  22.851

   voorraden                                                    5314

   debiteuren                                                   2545

   liquide middelen                                       98. 783

   • totaal activa                              129.495

Passiva: eigen vermogen                                       129.495

waarvan t.g.v. SOL                                                      81.836

0