De doelstelling volgens de regelgeving van de instellingen:

Het mede in stand houden van de Lonneker molen (rijksmonument 15304)

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

 1. De Stichting Lonneker Molen heeft  ten doel het behoud van de Lonneker Molen door en voor Lonneker, in het bijzonder het (doen) beheren, exploiteren en onderhouden van de Lonneker Molen.
 2. Verzorgen van rondleidingen in de molen, molenerf en van educatie activiteiten in het kader van Akker tot Bakker.
 3. De Stichting Onderhoudsfonds heeft als doelstelling: “het leveren van financiële bijdragen in de kosten van het (groot) onderhoud, herstel en/of herbouw van het Rijksmonument “de Lonnekermolen”.

De huidige Stichting Lonneker Molen(SLM) (voorheen Stichting Erfgoed Lonneker: tot juli 2018) heeft de culturele ANBI-status; de Stichting Onderhoudsfonds Lonnekermolen (SOL) (voorheen de Stichting Lonneker Molen: tot juli 2018) heeft de gewone ANBI-status.

Het beloningsbeleid:

Bestuurders van beide stichtingen ontvangen geen enkele beloning.

Staat van baten en lasten met toelichting over 2019 

Baten:

 1. winkelverkopen tbv de exploitatie van de molen: € 84.206,00
 2. donaties enz.                                                                    €  4.512,00

Lasten:

 1. winkelinkopen                                                                € 50.928,00
 2. overige kosten                                                                  € 35.402,00
 3. bestuurskosten                                                               €       166,00

Balans Lonneker Molen

Activa (materiële en immateriële vaste activa):

  1. duurzame middelen                                   € 18.028,00
  2. voorraden                                                      € 11.746,00
  3. debiteuren                                                     €    2.969,00
  4. liquide middelen                                          €   9.556,00

totaal activa                                                € 42.299,00

Passiva: eigen vermogen                                             €  57.039,00

 1. Balans Onderhoudsfonds Lonneker Molen                                                               Activa (materiële en immateriële vaste activa):
  1. liquide middelen € 93.122,00
  totaal activa € 93.122,00
  Passiva: eigen vermogen € 93.122,00

Inschrijvingen

De Stichting Lonneker Molen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 638 790 26.  De Stichting Onderhoudsfonds Lonneker Molen is bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 410 295 22.

Het ANBI nummer is 855438204.

0